Garantipolicy

Sörmlands Maskin & Mek AB använder i första hand garantibestämmelserna i ”Reparation 11”. Dessa garantivillkor är framtagna gemensamt av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME). I de fall dessa villkor måste kompletteras hänvisar vi till ”Maskin 03”.
Därutöver tillämpar vi villkoren enligt följande tillägg:
– Sörmlands Maskin & Mek AB lämnar två (2) månaders garanti på reparationsarbeten.
Garantin gäller inte om:
– provisorisk reparation avtalats med Sörmlands Maskin & Mek AB.
– kunden på grund av osäkerhet om reparationsresultatet blivit avrådd från att låta utföra arbetet och detta finns dokumenterat.
– arbetet utförts med material som kunden tillhandahållit och felet kan hänföras till materialet.
– felet uppstått till följd av normalt slitage.
– Sörmlands Maskin & Mek AB kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på kundens sida.
För reservdelar och tillbehör har Sörmlands Maskin & Mek AB samma ansvar mot kunden som aktuell leverantör garanterar i sina leveransbestämmelser.
Sörmlands Maskin & Mek AB förbehåller sig äganderätten tills dess full likvid erlagts. Om leverantörens åtagande är av mindre omfattning än verkstadens (Sörmlands Maskin & Mek AB) ska kunden göras uppmärksam på detta.
Vill kunden utnyttja garantin ska reklamation göras till Sörmlands Maskin & Mek AB så snart som möjligt eller i vart fall inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.
Reklamationen skall alltid ske inom angiven garantitid. Görs inte reklamationen inom angiven tid förlorar kunden sin rätt att utnyttja garantin.
Ingen av Sörmlands Maskin & Mek AB reparerade eller på annat sätt åtgärdade maskiner är att betrakta som säsongsmaskiner vilket innebär att garantin på utfört arbete beräknas från det datum reparationen är slutförd.

Close
Go top